Huidtherapie en Oedeemtherapie in Arnhem en Doetinchem
Gecertificeerd hbo-therapeuten
Huidtherapeuten en oedeemtherapeuten

Op alle diensten, behandelingen en producten van Huidtotaal zijn de Algemene Voorwaarden van Huidtotaal van toepassing.
Huidtotaal, huidkliniek voor medische en cosmetische huidtherapie en oedeemtherapie, hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden:
1. Algemeen

1.1. Huidtotaal is een handelsnaam van Huidtotaal BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 83306560. In deze voorwaarden wordt onder Huidtotaal verstaan: Huidtotaal gevestigd aan de Wassenaarweg 5-A te Arnhem (vestigingsnummer 000035311053), Huidtotaal gevestigd aan de Caenstraat 23 te Doetinchem (vestigingsnummer 000043902286) en de aan Huidtotaal verbonden therapeut. De aan Huidtotaal verbonden therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), is werkzaam conform de geldende beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en staat volgens de Wet BIG (artikel 34) ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

1.2. In deze voorwaarden wordt onder “patiënt/cliënt” verstaan degene die Huidtotaal opdracht geeft tot behandeling.

1.3. In deze voorwaarden wordt onder “patiënt/ cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt/ cliënt en Huidtotaal.

1.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Huidtotaal voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6. Op een geneeskundige behandelovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Huidtotaal en de patiënt/cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

1.7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Huidtotaal en de patiënt/cliënt behelst de opdracht van de patiënt/cliënt aan Huidtotaal tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2. Huidtotaal is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt/cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

2.3. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de patiënt/cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Huidtotaal of haar medewerker(s) of de aldaar werkzame vrijwilliger(s) en/of jegens de medepatiënt(en) of hun bezoek.

 

3. Toestemming

3.1. De patiënt/cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Huidtotaal.

3.2. Huidtotaal kan van de patiënt/cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3. De toestemming van de patiënt/cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Huidtotaal om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt/cliënt te aanvaarden. Huidtotaal is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Huidtotaal.

3.4. In het geval de patiënt/cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Huidtotaal geen behandeling(en) (meer) verrichten.

 

4. Informatie

De patiënt/cliënt dient Huidtotaal op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2. De patiënt/cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

6. Betaling

6.1. De patiënt/cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Huidtotaal zorg voor volledige betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de betrokken rekening van Huidtotaal onder vermelding van het factuurnummer.

6.2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt/cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4. In het geval de patiënt/cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Huidtotaal is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt/cliënt in rekening te brengen. Huidtotaal is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.

6.5. Bij betalingsachterstand is Huidtotaal bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen constante betaling, tenzij op de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot de huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt/cliënt een klacht tegen Huidtotaal indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Huidtotaal instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7. De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt/cliënt de overeenkomst beëindigt of Huidtotaal verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7. Annulering

7.1. In het geval de patiënt/cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij deze minimaal vierentwintig (24) uur tevoren bij Huidtotaal te annuleren.

7.2. Afspraken kunnen telefonisch en per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door Huidtotaal geregistreerd op het moment dat door de patiënt/cliënt gebeld is, de voicemail ingesproken werd of diens e-mail door Huidtotaal is ontvangen. Als de afspraak op maandag staat, verzoeken wij op vrijdag voor 17:00 uur af te melden.

7.3. Bij het niet tijdig afzeggen of niet nakomen van de afspraak behoudt Huidtotaal het recht om € 20 voor de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt. Het is niet mogelijk om deze kosten te declareren bij de zorgverzekeraar.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Huidtotaal, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huidtotaal beperkt tot het bedrag van de factuur.

8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na één (1) jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.4 Huidtotaal is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

8.5 Huidtotaal kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Huidtotaal kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van tijd weer terug keert, dan is Huidtotaal daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Huidtotaal biedt geen garantie op een behandeling.

 

9. Klachten

9.1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt/cliënt over de behandeling door Huidtotaal, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan Huidtotaal. Huidtotaal en de patiënt/cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt/cliënt zich, volgens Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wenden tot de interne klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en het Kwaliteitsregister Paramedici: het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl). Deze commissie zal bemiddelen tussen Huidtotaal en de patiënt/cliënt.

9.3. Mocht de bemiddeling door de het Klachtenloket Paramedici niet tot een oplossing leiden, dan is de patiënt/cliënt vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen.

 

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11. Toepasselijk recht

Op de tussen Huidtotaal en de patiënt/cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. Wijziging

12.1. Huidtotaal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2. Wijzigingen worden elektronisch via de website (www.huidtotaal.nl) en schriftelijk ter kennis van de patiënt/cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt/cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt/cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt/cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Bij vragen of opmerkingen kan er telefonisch via 085 004 3186 of per e-mail via info@huidtotaal.nl contact opgenomen worden.

error: © Huidtotaal - kopiëren is verboden