Huidtherapie en Oedeemtherapie in Arnhem en Doetinchem
Gecertificeerd hbo-therapeuten
Huidtherapeuten en oedeemtherapeuten

Huidtotaal, gevestigd aan Wassenaarweg 5-A 6843NX Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Huidtotaal hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie geven over hoe Huidtotaal omgaat met persoonsgegevens.
Huidtotaal doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huidtotaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;
– Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
 
 

Contactgegevens
https://www.huidtotaal.nl/
Wassenaarweg 5-A
6843NX Arnhem
+31 (0)263611038
info@huidtotaal.nl

 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huidtotaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
– Voor- en achternaam
 
– Geslacht
 
– Geboortedatum
 
– Adresgegevens
 
– Telefoonnummer
 
– E-mailadres
 
– IP-adres
 
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
– Locatiegegevens
 
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 
– Internetbrowser en apparaat type
 
– Bankrekeningnummer

 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huidtotaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 
– Gezondheid en medische documentatie
Voor de toepassing en risicoschatting van bepaalde behandelingen, het aanvragen van een machtiging of het uitvoeren van een declaratie kan het voor Huidtotaal noodzakelijk zijn om de gezondheidsstatus te verwerken. Bij het verwerken van medische gegevens kunnen aanvullende medische documenten opgeslagen worden zoals een verwijsbrief, machtiging, aanvraag voor paramedische behandeling of hulpmiddelen, meetgegevens of foto’s.
 
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Voor onze diensten (behandelingen) en de verwerking van persoonsgegevens van jongeren dan 16 jaar vragen wij toestemming van ouders of voogd.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 
– Burgerservicenummer (BSN)
Patiënten/cliënten moeten zich bij alle zorgverleners (kunnen) identificeren. Huidtotaal dient het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt te controleren bij een betrouwbare bron. De identificatie heeft als doel om het BSN, dat Huidtotaal verplicht is te gebruiken bij het verwerken van persoonsgegevens, te kunnen koppelen aan een bepaalde patiënt. Op die manier wordt gewaarborgd dat de patiëntgegevens en de betreffende patiënt/cliënt bij elkaar horen. Zo kunnen patiëntverwisselingen worden voorkomen. Huidtotaal moet de identiteit en het BSN van haar patiënt/cliënt vaststellen wanneer de patiënt zich voor de eerste maal tot haar wendt. Huidtotaal stelt de identiteit tevens vast op elk ander moment dat het redelijkerwijs nodig is om zich ervan te vergewissen dat het BSN betrekking heeft op de betreffende patiënt.
Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor als de patiënt niet voor de eerste keer komt, maar Huidtotaal niet zeker weet of het om de betreffende patiënt gaat. Legitimeren is in het algemeen mogelijk met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument. Dit laatste is een identiteitsbewijs waarmee vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en hun rechtmatig verblijf in Nederland kunnen aantonen. Huidtotaal mag geen scan of kopie van een identiteitsbewijs maken of bewaren. De legitimatieplicht geldt voor iedereen; er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten daarom een geldig legitimatiebewijs van hun kind hebben als zij zich tot Huidtotaal wenden.
Bij het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van het verlenen van zorg, van de indicatiestelling voor zorg en van de verzekering voor zorg, vermeldt Huidtotaal het BSN van de patiënt/cliënt. Dit geldt alleen als de persoonsgegevens worden verstrekt aan een andere zorgverlener, een indicatieorgaan of een zorgverzekeraar, en slechts voor zover het verstrekken van die gegevens toegestaan is.
 
– Documentnummer legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
Patiënten/cliënten moeten zich bij alle zorgverleners (kunnen) identificeren. Huidtotaal dient het legitimatiebewijs inclusief documentnummer van de patiënt te controleren bij een betrouwbare bron. De identificatie heeft als doel om het documentnummer en het legitimatiesoort, dat Huidtotaal verplicht is te gebruiken bij het verwerken van persoonsgegevens, te kunnen koppelen aan een bepaalde patiënt. Op die manier wordt gewaarborgd dat de patiëntgegevens en de betreffende patiënt/cliënt bij elkaar horen. Zo kunnen patiëntverwisselingen worden voorkomen. Huidtotaal moet de identiteit en het documentnummer van haar patiënt/cliënt vaststellen wanneer de patiënt zich voor de eerste maal tot haar wendt. Huidtotaal stelt de identiteit tevens vast op elk ander moment dat het redelijkerwijs nodig is om zich ervan te vergewissen dat het documentnummer betrekking heeft op de betreffende patiënt.
Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor als de patiënt niet voor de eerste keer komt, maar Huidtotaal niet zeker weet of het om de betreffende patiënt gaat. Legitimeren is in het algemeen mogelijk met een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument. Dit laatste is een identiteitsbewijs waarmee vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en hun rechtmatig verblijf in Nederland kunnen aantonen. Huidtotaal mag geen scan of kopie van een identiteitsbewijs maken of bewaren. De legitimatieplicht geldt voor iedereen; er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten daarom een geldig legitimatiebewijs van hun kind hebben als zij zich tot Huidtotaal wenden.
Bij het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van het verlenen van zorg, van de indicatiestelling voor zorg en van de verzekering voor zorg, vermeldt Huidtotaal het documentnummer van de patiënt/cliënt. Dit geldt alleen als de persoonsgegevens worden verstrekt aan een andere zorgverlener, een indicatieorgaan of een zorgverzekeraar, en slechts voor zover het verstrekken van die gegevens toegestaan is.
 
– Verzekerdennummer / polisnummer
Om de zorgkosten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar wordt het verzekerdennummer, dat gelijk is aan het polisnummer, verwerkt.
 
– Ras
Het ras wordt enkel verwerkt wanneer dit voor de toepassing en risicoschatting (zoals het huidtype) van bepaalde behandelingen voor Huidtotaal relevant is.
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidtotaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Het afhandelen van jouw betaling
 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
 
– Huidtotaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 
– Huidtotaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidtotaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidtotaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
De persoonsgegevens worden door Huidtotaal ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van;
– Bij volwassenen; tot 15 jaar na de laatste behandeling, daarna worden de gegevens/ het dossier vernietigd (wettelijke bepaling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO))
– Bij kinderen; 15 jaar na het behalen van het 18e levensjaar, daarna worden de gegevens/ het dossier vernietigd (wettelijke bepaling volgens de WGBO)
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Huidtotaal deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst (oftewel bewerkersovereenkomst) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huidtotaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Huidtotaal jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
 
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt alsmede degenen die optreden als vervanger van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden;
b. onderzoekers, als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
c. zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
d. derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
e. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d.
 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huidtotaal gebruikt eigen functionele technische en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huidtotaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is bijvoorbeeld het sociale media-bedrijf dat verantwoordelijk is voor de chatbox op de website wanneer deze ingeschakeld is. Er wordt géén gebruik gemaakt van marketing cookies.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Meer hierover is te lezen in deze cookieverklaring. De verschillende cookies die Huidtotaal gebruikt, kunnen gecontroleerd worden via: www.cookiechecker.nl
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidtotaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huidtotaal.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Huidtotaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huidtotaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Huidtotaal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 
– TLS (voorheen SSL)
Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 
– De softwareprogramma’s waar Huidtotaal gebruik van maakt voldoen aan de vereisten van de AVG. Zo beschikken zij bijvoorbeeld over beveiligingssystemen en certificeringen op het gebied van informatieveiligheid (zoals NEN7510, ISO27001 en ISO9001). Huidtotaal heeft mei 2018 verwerkers- en aansluitsovereenkomsten afgesloten. Hiermee is tussen Huidtotaal en de programma’s vastgelegd voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en welk toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen.
 
 
 
Bij vragen of opmerkingen kan er telefonisch via 085 004 3186 of per e-mail via info@huidtotaal.nl contact opgenomen worden.

 

 

 

error: © Huidtotaal - kopiëren is verboden